Shopping Cart

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaardenDUURZAAM CONNECTED

Algemene Voorwaarden Holland Connected BV, KvK 64695301

 1. Algemeen
  1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
   Holland Connected: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Holland Connected B.V., geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 64695301.
   DuurzaamConnected.nl: de website via welke Holland Connected haar zonne-energie systemen aanbiedt.
   Consument: natuurlijk persoon die producten en/of diensten van Holland Connected koopt voor privégebruik.
   Niet-consument: rechtspersoon of natuurlijk persoon die geen consument is.
   Koper: ieder natuurlijk of rechtspersoon die producten en/of diensten koopt van Holland Connected.
   Producten: goederen tot (huur)koop waarvan de koper zich tegenover Holland Connected verbindt, waaronder systemen voor het opwekken van zonne-energie.
   Diensten: de door of namens Holland Connected, al dan niet met betrekking tot producten, te verlenen  service en ondersteuning, waaronder installaties, en onderhoud.
   Huurkoopovereenkomst: De overeenkomst tussen Holland Connected en koper, waarin de afspraken zijn vastgelegd met betrekking tot de huurkoop en installatie van het product.
  2. Indien een bepaling van deze algemene voorwaarden alleen geldt voor consumenten of alleen  voor niet-consumenten dan wordt dat vermeld.
  3. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van alle aanbiedingen, installatiewerkzaamheden en overeenkomsten met Holland Connected.
  4. Deze algemene voorwaarden sluiten de toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden uit tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
  5. Holland Connected behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden aan te passen c.q. aan te vullen.
  6. In het geval dat enige bepaling van deze algemene voorwaarden door een bevoegde rechter nietig geacht zal worden of anderszins niet bindend, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverkort van kracht blijven.
  7. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten van Holland Connected, gesloten vanaf 1 januari 2017 met betrekking tot de verkoop van door Holland Connected geleverde producten, en indien overeengekomen, de installatie daarvan en alle aanvragen en aanbiedingen daartoe.
  8. Op van deze voorwaarden afwijkende bedingen kan door de koper slechts een beroep worden gedaan indien en in zoverre deze door Holland Connected schriftelijk zijn aanvaard.
 2. Overeenkomst
  1. Alle aanbiedingen van Holland Connected zijn vrijblijvend en gelden zolang de voorraad strekt.
  2. Een offerte heeft een geldigheidsduur van twee weken, tenzij een andere termijn in de offerte staat vermeld.
  3. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat het door de koper volledig ingevulde en ondertekende orderformulier of offerte door Holland Connected is ontvangen en aanvaard. Het al dan niet tot stand komen van de overeenkomst wordt door Holland Connected binnen 14 dagen na ontvangst van het bestelformulier aan de koper schriftelijk of per email medegedeeld.
  4. Alle gegevens, veronderstellingen, schattingen en alle andere factoren, die ten grondslag liggen aan de beslissing van de koper om de overeenkomst te sluiten, al dan niet bekend aan Holland Connected, zijn voor risico van de koper. De geschatte opbrengst wordt als speculatief beschouwd.
  5. Door Holland Connected wordt slechts een standaardinstallatie aangeboden en uitgevoerd zoals in het informatiemateriaal is omschreven.
 3. Levering, risico en eigendom
  1. De door Holland Connected te leveren zaken gelden als geleverd zodra de zaken aan het door de koper opgegeven adres zijn geleverd en/of geïnstalleerd.
  2. Voor de levering en eventuele installatie wordt (telefonisch) een afspraak gemaakt tussen Holland Connected, of een door Holland Connected ingeschakelde derde, en koper.
  3. De door Holland Connected genoemde (leverings)termijnen zijn indicatief. Opgegeven (leverings)termijnen zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijnen. Indien een wijziging in de omstandigheden, ongeacht de voorzienbaarheid daarvan, vertraging tot gevolg heeft, wordt de leveringsdatum dienovereenkomstig verlaat, onverminderd hetgeen hierna is bepaald omtrent overmacht. Bij niet tijdige levering dient Holland Connected in gebreke te worden gesteld, waarbij haar een redelijke termijn tot levering dient te worden geboden.
  4. Levering kan om praktische redenen in gedeelten plaatsvinden.
  5. Informatie, afbeeldingen, mondelinge mededelingen, opgaven etc. met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. Holland Connected garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding.
  6. Het risico voor verlies van of schade aan het product gekocht door koper van Holland Connected gaat over op koper op het moment van aflevering. Aflevering vindt plaats op de wijze en de plaats zoals bepaald in het orderbevestigingsformulier of offerte of zoals voorgesteld door koper en schriftelijk bevestigd door Holland Connected.
 4. Prijs
  1. De koper is de prijs verschuldigd die Holland Connected in haar bevestiging aan koper heeft medegedeeld. Kennelijke fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door Holland Connected worden gecorrigeerd.
  2. Indien na de datum van offerte één of meer kostprijsfactoren een verhoging ondergaan, ook al geschiedt dit ingevolge voorzienbare omstandigheden, is Holland Connected gerechtigd de overeengekomen prijs overeenkomstig te verhogen. Een dergelijke prijsverhoging geeft niet-consumenten niet het recht om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Indien een prijsverhoging plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, kan de consument de overeenkomst binnen 10 dagen per aangetekende brief ontbinden, tenzij; de prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op de leverancier rustende verplichting ingevolge de wet of indien bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de koop zal plaatsvinden.
  3. De koopprijs is, indien niet anders is overeengekomen, in euro’s, door de koper verschuldigd op het moment van aflevering. Betalingen dienen binnen 14 dagen na factuurdatum te geschieden, tenzij anders is overeengekomen. Holland Connected is gerechtigd naar eigen keuze eerdere betaling te eisen van de gehele of gedeeltelijke koopprijs, zoals volledige betaling op het moment dat de order wordt geplaatst.
  4. In het geval een consument zijn betalingsverplichtingen niet (tijdig) nakomt, is de consument – zonder dat enige ingebrekestelling nodig is – van rechtswege in verzuim en is Holland Connected, onverminderd haar overige toekomende rechten, gerechtigd over het gehele openstaande bedrag de wettelijke rente in rekening te brengen, vanaf de vervaldatum van de factuur tot en met de dag der algehele voldoening. In het geval een niet-consument zijn betalingsverplichtingen niet (tijdig) nakomt, is de niet-consument – zonder dat enige ingebrekestelling nodig is – van rechtswege in verzuim en is Holland Connected, onverminderd haar overige toekomende rechten, gerechtigd over het gehele openstaande bedrag de wettelijke handelsrente in rekening te brengen, vanaf de vervaldatum van de factuur tot en met de dag der algehele voldoening.
  5. Indien Holland Connected na de vervaldatum van de factuur incassomaatregelen moet nemen is de koper buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd. De door de koper verschuldigde buitengerechtelijke incassokosten bedragen ten minste 15% van het verschuldigde bedrag met een minimum van EUR 150,-. Levering van producten en/of diensten kan tot betaling van de factuurprijs worden opgeschort.
  6. Niet-consumenten hebben zonder schriftelijke toestemming van Holland Connected niet het recht op verrekening of opschorting.
 5. Eigendomsvoorbehoud
  1. Het eigendom van alle door Holland Connected aan koper geleverde producten blijft bij Holland Connected, zolang koper niet aan al zijn betalingsverplichtingen – uit welke hoofde dan ook – jegens Holland Connected heeft voldaan en gaat pas dan over op koper, wanneer koper al zijn betalingsverplichtingen – uit welke hoofde dan ook – jegens Holland Connected is nagekomen, schade, kosten en rente daaronder begrepen.
  2. Zolang het eigendom van het product niet op de koper is overgegaan mag deze het product niet verpanden, in eigendom tot zekerheid overdragen of aan derden enig ander recht met betrekking tot de producten verlenen.
  3. De koper verplicht zich om, zolang het eigendom van het geleverde product aan Holland Connected toebehoort, indien hij in staat van faillissement mocht worden verklaard, aan hem surseance van betaling is verleend, ten aanzien van koper de schuldsanering natuurlijke personen van toepassing is verklaard of indien enig beslag op zijn goederen mocht worden gelegd, Holland Connected hiervan onmiddellijk in kennis te stellen en voorts aan de curator of beslagleggende deurwaarder mee te delen, dat het product eigendom is van Holland Connected.
  4. De koper verplicht zich om, zolang het eigendom van het geleverde product aan Holland Connected toebehoort, Holland Connected in te lichten indien hij tot verkoop van de (on)roerende zaak overgaat, waarop het geleverde product zich bevindt. Tevens is hij verplicht om de koper mee te delen, dat het product eigendom is van Holland Connected.
  5. De koper is verplicht het product met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van Holland Connected te bewaren.
 6. Terugvordering
  1. Als de koper in gebreke is met de nakoming van zijn betalingsverplichtingen of in betalingsmoeilijkheden verkeert, is Holland Connected zonder enige voorafgaande sommatie en/of ingebrekestelling gerechtigd de producten terug te halen en de overeenkomst te ontbinden. Koper verleent Holland Connected toestemming om de producten zo nodig te verwijderen en terug te halen, alsmede zal koper Holland Connected daartoe alle gelegenheid verschaffen. Deze toestemming ziet ook op de situatie waarin natrekking of iets dergelijks zou hebben plaats gevonden. Verwijdering van de producten geschiedt voor rekening van koper. Bij verwijdering van de producten is Holland Connected niet gehouden de voor het product aangebrachte leidingen, appendages e.d. te verwijderen en/of de getroffen bouwkundige voorzieningen ongedaan te maken.
 7. Artikel 6 Installatie en overige diensten
  1. Het product wordt door koper zelf geïnstalleerd en aangesloten, tenzij is overeengekomen dat de installatie van het product door Holland Connected wordt uitgevoerd.
  2. De koper is jegens Holland Connected verantwoordelijk voor de juiste en tijdige uitvoering van alle inrichtingen, voorzieningen c.q. voorwaarden, die noodzakelijk zijn voor de opstelling van het te monteren product c.q. de juiste werking van het product in gemonteerde staat.
  3. Onverminderd het hiervoor bepaalde zorgt de koper in het geval van het verrichten van diensten door Holland Connected in ieder geval voor eigen rekening en risico dat:
   1. het personeel van Holland Connected c.q. de door haar ingeschakelde derde, zodra deze op de plaats van opstelling is aangekomen, toegang verkrijgt en de werkzaamheden kan aanvangen en blijven verrichten gedurende de normale werkuren en bovendien, indien Holland Connected dit noodzakelijk acht, buiten de normale werkuren, mits zij dit tijdig aan de koper heeft medegedeeld.
   2. de toegangswegen tot de plaats van opstelling geschikt zijn voor het benodigde transport.
   3. de aangewezen plaats van opstelling geschikt is voor opslag en montage.
   4. alle noodzakelijke veiligheids- en voorzorgsmaatregelen zijn genomen en worden gehandhaafd, alsmede dat alle maatregelen zijn genomen en worden gehandhaafd teneinde in het kader van de montage/installatie aan de toepasselijke overheidsvoorschriften te voldoen.
   5. er geen asbest aanwezig is op de plaats waar het product wordt geplaatst.
   6. voor zover van toepassing zorgt de koper ervoor dat Holland Connected tijdig kan beschikken over de voor de diensten benodigde goedkeuringen en vergunningen, alsmede over de door koper in het kader van de uitvoering van de diensten te verschaffen gegevens.
  4. De koper dient ervoor zorg te dragen dat door anderen uit te voeren werkzaamheden en/of levering, die niet tot de montage/installatiewerkzaamheden van Holland Connected of de door haar ingeschakelde derde behoren, zodanig en tijdig worden verricht dat de uitvoering van de werkzaamheden door of vanwege Holland Connected geen vertraging ondervindt. Indien niettemin vertraging in de zin van dit lid ontstaat dient de koper Holland Connected hiervan tijdig in kennis te stellen.
  5. Schade en kosten, die ontstaan zijn doordat aan de in dit artikel gestelde voorwaarden niet of niet tijdig is voldaan, zijn voor rekening van de koper.
  6. Koper draagt het risico voor schade veroorzaakt door: onjuistheden in de opgegeven informatie en/of opgedragen werkzaamheden; onjuistheden in de door koper verlangde constructies en werkwijzen; gebreken aan materialen of hulpmiddelen die door koper ter beschikking worden gesteld; gebreken aan de (on)roerende zaak waaraan de werkzaamheden worden verricht.
  7. Holland Connected spant zich in om diensten tijdig uit te voeren. Holland Connected is niet aansprakelijk voor directe en indirecte schade indien zij er niet in slaagt diensten tijdig uit te voeren.
  8. Holland Connected zal zich inspannen de door haar te leveren diensten als goed opdrachtnemer uit te voeren.
  9. Indien er sprake is van meerwerk is Holland Connected gerechtigd om dit bij de koper in rekening te brengen. Meerwerk zal – voor zover mogelijk – zo vroeg mogelijk door Holland Connected aan koper schriftelijk of per email worden medegedeeld. De koper wordt geacht akkoord te zijn met de uitvoering van het meerwerk, de daaraan verbonden kosten en de zonodig aangepaste levertijd, tenzij de koper schriftelijk bezwaar maakt voor de aanvang van de uitvoering van het meerwerk en in ieder geval binnen vijf dagen na de voornoemde kennisgeving door Holland Connected.
 8. Aanvaarding en bedenktijd bij koop op afstand
  1. De koper, dan wel een in zijn opdracht handelende derde dient de door Holland Connected geleverde producten terstond na aflevering nauwkeurig te controleren.
  2. Alle klachten verband houdende met non-conformiteit van of zichtbare afwijkingen met het overeengekomene moeten door niet-consumenten schriftelijk gemeld worden aan Holland Connected binnen zeven dagen vanaf datum van aflevering. Daarna worden de producten geacht te zijn aanvaard.
  3. Consumenten dienen Holland Connected binnen bekwame tijd na de ontdekking op de hoogte te stellen van non-conformiteit of zichtbare afwijkingen met het overeengekomene. Daarna worden de producten geacht te zijn aanvaard.
  4. Op voorwaarde dat de koper heeft voldaan aan hiervoor genoemde voorwaarden en genoegzaam is aangetoond dat de producten niet beantwoorden aan hetgeen is overeengekomen, heeft Holland Connected de keuze, hetzij de niet deugdelijk gebleken producten te vervangen door nieuwe producten, hetzij de betreffende zaken deugdelijk te repareren, hetzij de koopprijs daarvan te restitueren en/of het gefactureerde bedrag te crediteren, hetzij de koper alsnog een in onderling overleg vast te stellen korting op de prijs te verlenen. Door voldoening aan één van de hiervoor genoemde voorwaarden is Holland Connected met betrekking tot het geleverde van haar verplichtingen volledig gekweten. Deze bepaling laat de rechten van consumenten met betrekking tot gebreken aan producten onverlet.
  5. In het geval van “koop op afstand”, te weten; de overeenkomst met een consument waarbij, door Holland Connected, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik is gemaakt van één of meer technieken voor communicatie op afstand (zoals verkoop via uitsluitend het internet), geldt voor consumenten het volgende: consumenten mogen de koop van producten en/of diensten eenzijdig zonder opgave van redenen binnen veertien dagen na ontvangst van een product ontbinden. Holland Connected mag een schriftelijke bevestiging vragen. Voor producten die tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument, voor verkoop ongeschikt zijn geworden of anders zijn gebruikt, is ontbinding niet mogelijk. De consument is verantwoordelijk voor het retourneren van het product en voor de daaraan verbonden kosten. De eventueel door de consument betaalde bedragen zullen binnen 30 dagen na de ontbinding aan de consument worden terugbetaald. De kosten voor het terugzenden van een product worden op het terug te betalen bedrag in mindering gebracht.
 9. Huurkoopovereenkomsten
  1. Indien er sprake is van huurkoop(overeenkomst) is in aanvulling op de overige bepalingen dit artikel van toepassing. In geval van onderlinge tegenstrijdigheid prevaleren de overige bepalingen.
  2. De door de koper aan Holland Connected verschuldigde koopsom van het product, evenals het afbetalingsschema is vastgelegd in de huurkoopovereenkomst.
  3. Het niet goed functioneren van het product levert geen reden op tot vermindering van de uit hoofde van de huurkoopovereenkomst verschuldigde bedragen.
  4. Koper houdt het product voor eigen rekening en risico onder zich. Koper verplicht zich het product regelmatig en vakkundig te laten onderhouden. Koper verplicht zich het product voldoende te verzekeren bij een maatschappij naar keuze. Koper is bij het aangaan van de verzekeringsovereenkomst verplicht of althans zo spoedig mogelijk de verzekeraar mededeling te doen van het eigendomsrecht van Holland Connected en een bewijs hiervan aan Holland Connected ter hand te stellen.
  5. Koper is verplicht tenietgaan of verlies van het product schriftelijk aan Holland Connected te melden. Holland Connected heeft een pandrecht op de vordering die voor het product in de plaats komt. Dit pandrecht eindigt indien koper gelijkwaardige vervangende zekerheid stelt.
  6. Koper is verplicht aan Holland Connected of daar haar in te schakelen derden gelegenheid te verschaffen het product te onderzoeken.
 10. Overmacht
  1. Holland Connected is gerechtigd zich op overmacht te beroepen indien de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk, wordt verhinderd of bemoeilijkt door omstandigheden redelijkerwijze buiten haar wil, daaronder begrepen vertraagde verstrekking aan Holland Connected van bij derden bestelde onderdelen, zaken of diensten anders dan door aan Holland Connected toe te rekenen omstandigheden, ongevallen en bedrijfsstoringen.
  2. In geval van overmacht aan de zijde van Holland Connected worden haar verplichtingen opgeschort. Indien de overmacht langer duurt dan zes maanden is Holland Connected bevoegd de overeenkomst voor het niet-uitvoerbare gedeelte door een schriftelijke verklaring te ontbinden, onverminderd het bepaalde in eerdere artikelen.
 11. Garanties
  1. Holland Connected staat in voor de deugdelijkheid van de door haar geleverde zaken en diensten in, die zijn dat zij in geval van tekortkomingen in constructie, materiaal of afwerking die blijken tijdens de garantietermijn en ten aanzien waarvan tijdig is gereclameerd, hetzij kosteloos (behoudens verzendkosten en voorrijdkosten) zal herstellen of herleveren, hetzij de betreffende zaak zal crediteren, een en ander naar keuze van Holland Connected. Herstel of herlevering als hier bedoeld vindt uitsluitend plaats binnen Nederland.
  2. De vermogensgarantie op de zonnepanelen is éénentwintig jaar voor 90% van het oorspronkelijk vermogen en dertig jaar voor 86,85% van het oorspronkelijk vermogen. De product garantie (gebreken veroorzaakt door ondeugdelijk materiaal, een gebrekkige afwerking of constructie als gevolg waarvan de zaken niet meer kunnen functioneren als onderdeel van een PV-systeem; kleurverschillen uitgesloten) bedraagt voor de zonnepanelen, omvormer(s) en bevestingingsmaterialen twintig jaar na levering. De garantietermijn voor de installatiewerkzaamheden is twee jaar na levering. Voorgaande is algemeen van toepassing, tenzij anders in de opdrachtbevestiging is overeengekomen.
  3. Opbrengsten die zijn misgelopen door product garantie (gebreken veroorzaakt door ondeugdelijk materiaal, een gebrekkige afwerking of constructie als gevolg waarvan zaken niet meer kunnen functioneren als onderdeel van een PV-systeem) worden niet vergoed door Holland Connected, leverancier of fabrikant.
  4. Indien koper zelf de Holland Connected installeert, zijn de transportkosten van de betreffende componenten bij aanspraak op garantie voor rekening van koper (uitgezonderd de omvormer). Indien koper via Holland Connected heeft laten installeren, zal Holland Connected gedurende één jaar het betreffende component kosteloos op locatie repareren of vervangen. Daarna worden er voorrijdkosten en/of montagekosten in rekening gebracht.
  5. Bij aanspraken op garantie dient de originele factuur te worden overlegd.
  6. Reparatie of vervanging van de zonnepanelen en/of de overige onderdelen leidt niet tot verlenging van de geldende garantietermijn, de oorspronkelijke garantietermijn blijft van toepassing.
  7. De koper dient ter zake van uiterlijk waarneembare tekortkomingen te reclameren binnen 14 dagen na levering, bij gebreke waarvan elke aanspraak jegens Holland Connected vervalt.
  8. Reclames ter zake van overige tekortkomingen dienen, op straffe van verlies van elke aanspraak jegens Holland Connected, plaats te hebben binnen twee maanden na het blijken daarvan.
  9. Ieder recht op garantie vervalt indien:
   1. de door Holland Connected gegeven aanwijzingen voor opslag, plaatsing, testen, installatie, montage, controle, onderhoud en/of gebruik niet exact zijn opgevolgd.
   2. de door Holland Connected geleverde producten onoordeelkundig zijn gebruikt of niet in overeenstemming met de overeengekomen of gebruikelijke bestemming;
   3. koper of niet door Holland Connected ingeschakelde derden zonder toestemming van Holland Connected aan de door Holland Connected geleverde producten werkzaamheden hebben verricht;
   4. koper enige uit de onderliggende overeenkomst voor hem voortvloeiende verplichtingen jegens Holland Connected niet, niet behoorlijk of niet tijdig nakomt;
  10. Uitgesloten van garantie zijn:
   1. Schade aan de door Holland Connected geleverde producten, door brand, ontploffing, overstroming, directe en indirecte blikseminslag, aardbeving en/of vulkanische uitbarsting, atoomkernreacties, oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer.
   2. Schade aangebracht door handelingen van andere personen dan werknemers of onderaannemers van Holland Connected dan wel veroorzaakt door bij de werkzaamheden gebruikte materialen, chemicaliën en/of bouwstoffen
   3. Schade door dieren, vandalisme, diefstal en molest.
   4. Schade ontstaan door extreme weersomstandigheden als hagel (met een diameter > 25 mm en met gemiddelde inslagsnelheid van meer dan 23 m/s), windhozen, wervelstormen, zandstormen, e.d.
   5. Schade/gebreken die ontstaan is /zijn als gevolg van agressieve dampen, vloeistoffen, cement, kalk, verf, schoonmaakmiddelen, e.d.
   6. Schade/gebreken die is/zijn ontstaan aan of door materialen die bij de installatie door een erkend installateur op uitdrukkelijk voorschrift van koper zijn toegepast, terwijl de installateur het gebruik van deze materialen heeft ontraden.
   7. Schade/gebreken die het gevolg is/zijn van vormveranderingen in de bouwkundige onder-of draagconstructies, voor zover geen onderdeel van de door Holland Connected geleverde producten.
  11. Voor PV-systemen of onderdelen van PV-systemen die Holland Connected van derden betrekt zijn de garantieverplichtingen van Holland Connected jegens de koper nimmer groter noch van langere duur dan de garantieverplichtingen van die derden jegens Holland Connected.
 12. Aansprakelijkheid en vrijwaring
  1. De aansprakelijkheid van Holland Connected in verband met eventuele tekortkomingen in door haar geleverde zaken is beperkt tot het nakomen van de in het artikel 11 omschreven garanties.
  2. Holland Connected is nimmer gehouden tot betaling van vervangende of aanvullende schadevergoeding behoudens indien en in zoverre de geleden schade door opzet of grove schuld van Holland Connected of haar eigen werknemers is toegebracht. Behoudens opzet van Holland Connected zelf is aansprakelijkheid van Holland Connected voor gevolg- of indirecte schade echter steeds uitgesloten.
  3. In alle gevallen waarin Holland Connected gehouden is tot betaling van schadevergoeding zal deze nooit hoger zijn dan, te harer keuze, hetzij de factuurwaarde van de geleverde zaken waardoor of in verband waarmee de schade is veroorzaakt, hetzij, indien de schade gedekt is door een verzekering van Holland Connected, het bedrag dat daadwerkelijk door de verzekeraar ter zake wordt uitgekeerd.
  4. Indien sprake is van een consumentenkoop komen koper de rechten en vorderingen toe die de wet hem ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van een verkoper toekent.
  5. Aansprakelijkheidsbeperkende, uitsluitende of vaststellende voorwaarden, welke in verband met de geleverde zaken door leverancier of onderaannemers van Holland Connected aan Holland Connected kunnen worden tegengeworpen, zullen door Holland Connected ook aan de koper kunnen worden tegengeworpen.
  6. De werknemers van Holland Connected of door Holland Connected voor de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde personen kunnen zich jegens de koper beroepen op alle aan de overeenkomst te ontlenen verweermiddelen als waren zij zelf bij die overeenkomst partij.
  7. Koper zal Holland Connected, haar werknemers en haar voor de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde personen vrijwaren van iedere aanspraak van derden in verband met de uitvoering door Holland Connected van de overeenkomst, in zoverre die aanspraken meer of anders zijn dan die welke de koper toekomen jegens Holland Connected.
  8. 11.3 De Koper vrijwaart Holland Connected tegen eventuele aanspraken van derden waaronder begrepen de eigenaar van het pand, verband houdende met het installeren van de apparatuur, werking en aanwezigheid van de apparatuur.
 13. Betaling en zekerheid
  1. Indien en voor zover niet anders is overeengekomen in de offerte en/of opdrachtbevestiging, dient betaling uiterlijk plaats te vinden op de dag van levering en/of installatie. Op het bestelformulier kan koper aangeven op welke wijze hij wenst te betalen.
  2. Koper doet afstand van enig recht op verrekening van over en weer verschuldigde bedragen. Garantieaanspraken schorten de betalingsverplichtingen van de koper niet op.
  3. Indien de koper enig door hem verschuldigd bedrag niet voldoet is hij zonder ingebrekestelling in verzuim. Zodra de koper met enige betaling in verzuim is zijn alle overige vorderingen van Holland Connected op de koper opeisbaar en treedt ten aanzien van die vorderingen het verzuim zonder ingebrekestelling onmiddellijk in. Met ingang van de dag waarop de koper in verzuim is, is hij aan Holland Connected per maand of een gedeelte van een maand waarover het verzuim voortduurt een rente verschuldigd. Deze rente zal nooit meer bedragen dan de wettelijk vastgestelde rente.
 14. Annulering
  1. Indien sprake is van een consumentenkoop en geen installatie is overeengekomen kan koper binnen een termijn van veertien werkdagen na levering van de zaken zonder opgaaf van redenen de overeenkomst ontbinden.
  2. In geval van ontbinding is koper verplicht binnen zeven werkdagen na de ontbinding te overleggen met Holland Connected omtrent terugzending van de zaken. Koper is verplicht de zaken terug te zenden in de staat waarin koper deze heeft ontvangen. De kosten van het terugzenden van de zaken zijn voor rekening van koper.
  3. Alleen wanneer de zaken en de verpakking in originele, complete en onbeschadigde staat verkeren kan aanspraak gemaakt worden op het recht tot ontbinding als bedoeld in lid 1. Alle meegezonden documentatie, garantiebewijzen en verpakkingsmaterialen dienen te worden gevoegd bij de retourzending.
  4. Indien de zaken niet conform de voorwaarden door Holland Connected worden ontvangen, wordt het koopbedrag niet gerestitueerd. De zaken blijven eigendom van koper die verplicht is deze binnen twee weken af te halen of te laten bezorgen.
  5. Indien sprake is van een consumentenkoop en tevens installatie is overeengekomen of indien geen sprake is van een consumentenkoop kan koper de overeenkomst kosteloos en zonder opgaaf van redenen ontbinden tot drie weken voor de afgesproken levering c.q. installatie. Bij annulering later dan drie weken voor de afgesproken levering c.q. installatie worden kosten in rekening gebracht.
 15. Ontbinding
  1. Indien de koper één of meer van zijn verplichtingen niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, in staat van faillissement wordt verklaard, (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt alsmede wanneer zijn vermogen geheel of gedeeltelijk in beslag wordt genomen, heeft Holland Connected het recht om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of om de overeenkomst zonder voorafgaande ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk door een schriftelijke verklaring te ontbinden, één en ander naar haar keuze en steeds met behoud van enig haar toekomend recht op vergoeding van kosten, schade en interesten.
  2. Indien de overeenkomst eindigt ingevolge lid 1 van dit artikel voordat de overeengekomen zaken zijn geleverd, heeft Holland Connected recht op de volle overeengekomen prijs voor die zaken verminderd met de rechtstreeks uit de beëindiging voortvloeiende besparingen.
 16. Privacy
  1. Holland Connected verzoekt bij de aanvraag van een product om persoonsgegevens. De gegevens gebruikt Holland Connected voor het accepteren van de aanvraag, het uitvoeren van de overeenkomst, risicobeheer en marketingdoeleinden. Als u geen prijs stelt op informatie over producten en diensten, dan kunt u dit schriftelijk kenbaar maken via info@hollandconnected.nl.
 17. Geschillen en toepasselijk recht
  1. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen welke tussen partijen ontstaan in verband met deze overeenkomst, zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter te Utrecht.